W jaki sposób ściągnąć alimenty, jeśli dany rodzic nie płaci na dzieci?

Niestety, dość często zdarza się, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów z tego obowiązku się nie wywiązuje. Należy wiedzieć, że głównym sposobem na ściągnięcie zaległych alimentów jest z reguły egzekucja prowadzona przez komornika. Aby złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, konieczny jest wyrok sądu (ugoda sądowa czy umowa) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Egzekucja komornicza

Zasadniczo egzekucję prowadzi komornik z rewiru sądu rejonowego, w którym mieszka osoba niepłacąca alimentów. We wniosku warto wskazać jak najwięcej informacji o ewentualnym wynagrodzeniu niepłacącego, pracy dodatkowej, majątku itp. Jeśli egzekucja jest nieskuteczna, możemy wówczas złożyć wniosek do sądu o zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Brak płatności alimentów

Dodatkowo osoby, które nie płacą alimentów, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego podlega karze – grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeśli z powodu niepłacenia alimentów nie są zaspokajane podstawowe potrzeby życiowe dzieci, kara pozbawienia wolności może wynieść do lat dwóch. Przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek. Jak to wygląda w praktyce? W tej sprawie wypowiedział się ekspert od prawa rodzinnego na portalu https://www.sceptyk.pl i z jego wypowiedzi wynika, że osoba, która nie może wyegzekwować alimentów powinna więc złożyć na policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Możliwe jest także ściganie z urzędu, o ile osoba ta zostanie uznana za dłużnika alimentacyjnego. Czyli ma zaległości wobec funduszu alimentacyjnego. Sankcją za niepłacenie alimentów może też być wpis do rejestru dłużników oraz zatrzymanie prawa jazdy. Jeśli dłużnika uznano za uchylającego się od płacenia alimentów.

Pamiętajmy o tym, że możemy ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Świadczenie z funduszu zostanie przyznane, jeśli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć miesięcznie 900 zł. Świadczenie wypłacane jest w wysokości zasądzonych alimentów (maksymalnie 500 zł miesięcznie na dziecko).